Vilkår for samarbejde med BLUMENSAADT BUSINESS OFFICE APS (BLUMENSAADT)

1. Vilkårenes anvendelse

1.1 Disse vilkår gælder mellem Kunden og BLUMENSAADT.

1.2 Vilkårene gælder også for eventuelt ekstraarbejde, medmindre andet skriftligt aftales.

1.3 Alle ændringer i aftalegrundlaget mellem Kunden og BLUMENSAADT skal ske skriftligt.

1.4 BLUMENSAADT er berettiget til at ændre sine vilkår for samarbejde med 30 dages varsel.

2. Vederlag

2.1 Det aftalte vederlag dækker de ydelser, som BLUMENSAADT skal præstere i henhold til den indgåede aftale.

2.2 Varer og ydelser, som BLUMENSAADT i henhold til aftale indkøber for Kunden, er ikke inkluderet i vederlaget. Sådanne varer og ydelser afregnes udover det aftalte vederlag.

2.3 Til det aftalte vederlag lægges moms efter de til enhver tid gældende regler samt det til enhver tid fastsatte logistik-og miljøtillæg.

3. Lokaler mv.

3.1 BLUMENSAADT skal til enhver tid sørge for egne kontorfaciliteter og almindelige redskaber og materialer, der er nødvendige for at udføre de aftalte ydelser medmindre andet er beskrevet i aftalegrundlaget.

4. Vederlagets regulering

4.1 Såfremt BLUMENSAADT’ samlede faktiske personale- eller materialeudgifter stiger som følge af lov- eller overenskomstændringer eller andre forhold, reguleres vederlaget i samme forhold, som BLUMENSAADT’ samlede omkostninger er steget.

5. Fakturering og betaling

5.1 Det aftalte vederlag samt betaling for handelsvarer faktureres månedsvis forud.

5.2 Ekstraarbejde faktureres løbende til den aftalte timepris.

5.3 Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadato.

5.4 Ved forsinket betaling tilskrives rente fra forfaldsdato svarende til den til enhver tid gældende udlånsrente fra Nationalbanken med et tillæg på 7 % p.a., jf. rentelovens § 5.

5.5 Ved forsinket betaling er BLUMENSAADT berettiget til at ophæve aftalen med omgående virkning og kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler.

6. Opsigelse

6.1 De første tre måneder kan aftalen opsiges af begge parter med én måneds varsel til ophør den sidste i en måned.

6.2 Efter de første tre måneder kan aftalen opsiges af begge parter med tre måneders skriftligt varsel til ophør den sidste i en måned.

6.3 Hvis BLUMENSAADT gentagne gange væsentligt misligholder aftalen og på trods af skriftlige reklamationer ikke afhjælper konstaterede mangler, kan Kunden opsige aftalen med én måneds skriftligt varsel til ophør den sidste i en måned.

7. Tavshedspligt mv.

7.1 BLUMENSAADT’ medarbejdere er såvel under som efter ansættelsesforholdets ophør pålagt tavshedspligt for så vidt angår alle fortrolige forhold vedrørende Kunden, som medarbejderen måtte få kendskab til i forbindelse med BLUMENSAADT’ ydelser i henhold til denne aftale.

7.2 Adfærdsregler gældende for Kundens personale, som er relevante for BLUMENSAADT’ medarbejdere under ophold eller arbejde hos/for Kunden, skal iagttages af BLUMENSAADT’ medarbejdere.

7.3 Kunden skal samarbejde med BLUMENSAADT om alle relevante sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på arbejdsstedet af relevans for BLUMENSAADT’ medarbejdere med henblik på at sikre, at lovgivningens krav til enhver tid opfyldes.

8. BLUMENSAADT’ ansvar

8.1 BLUMENSAADT’ ansvar er begrænset til tilfælde, hvor BLUMENSAADT har handlet groft uagtsomt. BLUMENSAADT’ eventuelle ansvar er begrænset til Kundens direkte tab, og kan ikke overstige det beløb, som Kunden har betalt for de pågældende produkter eller ydelser ansvaret vedrører. BLUMENSAADT er således ikke ansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller indirekte tab af nogen art og erstattes ikke.

8.2 Erstatningskrav eller reklamationer skal anmeldes skriftligt til BLUMENSAADT hurtigst muligt og senest 8 dage efter skadens/manglens konstatering. Ved senere reklamation fortabes kravet.

10. Force majeure

10.1 Som force majeure anses bl.a. direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe eller ekstraordinært vejrlig, krig, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout, brand, oversvømmelse, forsyningsmangel, Epidemi og lignende ekstraordinære begivenheder.

10.2 Hvis der foreligger force majeure, suspenderes BLUMENSAADT’ forpligtelser i henhold til aftalen, indtil den Pågældende ekstraordinære begivenhed er ophørt.

10.3 Hvis der foreligger force majeure i mere end 30 dage, har begge parter ret til at opsige aftalen med 30 dages Skriftligt varsel til udgangen af en måned.

10.4 Såfremt BLUMENSAADT’ opfyldelse af forpligtelserne i henhold til aftalen er suspenderet som følge af force majeure, reduceres BLUMENSAADT’ vederlag i samme forhold, som BLUMENSAADT’ omkostningsreduktion som følge af suspensionen.

10.5 Force majeure skal påberåbes uden ugrundet ophold Efter den ekstraordinære begivenheds opståen.

11. Tvister

11.1 Tvister søges løst forligsmæssigt. Hvis et forlig ikke er muligt, skal tvisten afgøres af de almindelige domstole.

Sag anlægges efter de til enhver tid gældende værnetingsregler.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

  Telefonpasning

  Med telefonpasning og beskedservice besvarer vi telefonen med din personlige velkomsthilsen i hele din åbningstid. Beskeder viderebringer vi som mail eller SMS efter dit valg.

  Læs mere

  Kundeservice

  Vi ved at kundeservice er meget mere end blot at tage telefonen.  Du kan højde dit serviceniveau, og samtidig få mere salg.

  Læs mere

  Pauseservice

  Brug vores pauseservice når dine medarbejdere ikke kan besvare telefonen selv. Flytningen sker på få sekunder og dine kunder opdager aldrig ændringen.

  Læs mere

  Kalenderstyring

  Vi styrer din kalender online, og du skal ikke længere fokusere på at finde tid i kalenderen, det har vi styr på. Samtidig sørger vi også for afbud eller ændringer.

  Læs mere

  Bookingservice

  Servicevirksomheder, med en stor kreds af private kunder, kan med fordel benytte Censea Office til at få booket kundebesøg direkte i servicemontørens kalender.

  Læs mere