Vil du have en e-mærket webshop skal du have tilgængelig kundeservice (den danske mærkningsordning for sikker nethandel)
En række betingelser skal være opfyldt bl.a.: ”Dine kunder må aldrig være i tvivl om, hvad de kan forvente, når de handler i din netbutik. Derfor skal du have et kundeservicepunkt, hvor det fremgår, i hvilket tidsrum din netbutik kan kontaktes telefonisk”.

Du kan læse mere om ordningen her: https://www.emaerket.dk

WEBSHOP kontakt og kundeservice
Vi kan hjælpe din webshop og være ”kundeservicepunktet” for din butik på nettet.
Vores dygtige receptionister i callcentret besvarer alle opkald og kan hjælpe med kundeservice, abonnement service, modtagelse af ordrer og bestillinger, besvare forespørgsler (også på e-mail) og reklamationsbehandling. Vi hjælper også gerne med spørgsmål og svar (FAQ). Naturligvis kan vi også stille om til den rette medarbejder eller modtage beskeder.

Vi betjener flere webshops i forskellige brancher, og hjælper kunderne med kundeservice og relaterede ydelser.
Ring på 72 73 64 50 eller send os en mail på info@blumensaadt.org og få flere oplysninger om en aktiv kundeservice og mulighederne for din webshop.

“Vi giver ikke Kun vores kunder en god telefonbetjening – men også vores kunders kunder”